Klub

Stanovy Klubu Generali

PREAMBULE

Klub Generali (dále jen „Klub“) je věrnostní program určený klientům společnosti Generali Pojišťovna a.s. za účelem poskytování klubových výhod a dalšího zkvalitnění služeb.

Provozovatelem Klubu je společnost Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále jen "Provozovatel").

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Klub Generali je klubem „virtuálním“, čímž se rozumí, že platná e-mailová adresa je nezbytnou podmínkou členství v Klubu.

Vznik členství

Členem Klubu se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let, která splňuje následující podmínky:

a) souhlasí se Stanovami Klubu Generali (dále jen „Stanovy“) a zaváže se k jejich bezvýhradnému dodržování;

b) je občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky, který jako pojistník uzavřel s Provozovatelem nejméně dvě smlouvy (kombinace životního pojištění s další dlouhodobou pojistnou smlouvou), na jejichž základě bylo sjednáno pojištění, které trvá;

c) řádně vyplní a odešle elektronickou přihlášku na www.klubgenerali.cz, kde uvede veškeré povinné údaje.

Po kontrole přihlášky administrátorem bude žadateli zaslán informační e-mail s potvrzením či zamítnutím přijetí členství. Na základě schválené přihlášky bude klient zařazen do Klubu a bude mu vystaven členský účet na www.klubgenerali.cz, prostřednictvím kterého bude moci čerpat veškeré výhody nabízené Klubem.

Registrace do Klubu není umožněna klientům Provozovatele, kteří v daném okamžiku neplní závazky vůči Provozovateli dané jejich vzájemným smluvním vztahem.

Členství v Klubu je umožněno v případě splnění podmínek také zaměstnancům i pojišťovacím zprostředkovatelům společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Zánik členství

Členství v Klubu zaniká doručením oznámení člena Klubu o ukončení členství, odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, smrtí člena, zrušením Klubu či zánikem Provozovatele.

Členství dále zaniká okamžikem, kdy člen Klubu přestane splňovat podmínky členství. Člen může být vyloučen z Klubu pro porušení Stanov, či pro závažné jednání proti zájmům Provozovatele. O zániku členství či vyloučení z Klubu je člen informován e-mailem.

ČLENSKÝ ÚČET

Elektronický členský účet (kombinace e-mailové adresy a hesla) získá každý člen Klubu Generali po registraci. Je potvrzením členství a je nutný k čerpání veškerých výhod v Klubu. Prostřednictvím členského účtu se lze na www.klubgenerali.cz přihlásit k členskému profilu. Kliknutím na své jméno v pravé horní části webové stránky lze zobrazit přehled registrací ke klubovým akcím, účasti v soutěžích či měnit základní nastavení členského účtu.

VÝHODY ČLENSTVÍ

Členství v Klubu nabízí následující výhody:

a) benefit při účasti na klubové akci (bezplatný vstup, vstup se slevou, dárek, občerstvení zdarma aj.) pro člena a až 4 další osoby není-li uvedeno jinak;

b) výhodné nákupy se slevou u smluvních partnerů Klubu;

c) elektronický klubový newsletter;

d) soutěže o hodnotné ceny.

Pro čerpání benefitu u klubových akcí je nutné se ke klubové akci přihlásit prostřednictvím tlačítka „Zúčastním se“ (není-li uvedeno jinak) a uvedením počtu osob, který je omezen na 5. Přihlášený člen poté obdrží informace k získání benefitu na svůj e-mail.

Seznam aktuálních výhod, jejich platnosti a seznam smluvních partnerů je vždy umístěn na webových stránkách Klubu www.klubgenerali.cz. Podmínky čerpání jednotlivých výhod mohou být dále upřesněny specifickými pravidly.

Čerpání klubových výhod může být pozastaveno po dobu, po kterou člen Klubu neplní vůči Provozovateli své závazky vyplývající ze vzájemného smluvního vztahu.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU

a) Členství v Klubu je dobrovolné a bezplatné.

b) Členství v Klubu včetně čerpání klubových výhod je nepřenosné.

c) V případě jakýchkoli pochybností týkajících se čerpání členských výhod může být žadatel požádán, aby prokázal svou totožnost.

d) Případné zdanění čerpaných výhod provádí jejich nabyvatel.

e) Člen Klubu se nemůže domáhat výhod soudní cestou.

f) Členstvím v Klubu se členové nezavazují k žádným povinnostem vůči Provozovateli Klubu.

g) Ke dni zániku členství zaniká možnost čerpání výhod spojených s členstvím.

REKLAMACE

Případnou reklamaci je člen Klubu povinen podat e-mailem na klub.cz@generali.com, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy se o důvodu k reklamaci dozvěděl. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Člen Klubu Generali souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje včetně rodného čísla byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869 a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely členství v Klubu Generali, k získání a zabezpečení výhod členů Klubu Generali u smluvních partnerů Klubu Generali, k nabízení obchodu, služeb a realizaci dalších aktivit s členstvím v Klubu Generali spojených včetně marketingového využití, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Člen Klubu Generali souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být sdíleny, zpřístupněny či předány smluvním partnerům Klubu Generali pro účely a po dobu uvedené v předchozí větě.

Člen Klubu Generali prohlašuje, že byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu na přístup k osobním údajům a jejich opravu, právu souhlas kdykoliv odvolat, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona, zejména právu požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak důsledkem neposkytnutí souhlasu nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je nemožnost poskytnutí členských výhod.

Člen Klubu Generali souhlasí s tím, aby byl kontaktován k výše uvedeným účelům prostřednictvím elektronických prostředků, např. SMS, e-mail apod.

Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a správce je povinen zachovávat mlčenlivost jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel neodpovídá za neohlášené změny ze strany partnerů Klubu týkajících se odměn či poskytování slev, dále neodpovídá za případné škody na zdraví a majetku vzniklé členovi Klubu v případě čerpání klubových výhod.

Provozovatel rovněž neodpovídá za případné změny nabídek klubových výhod vzniklé vlivem vyšší moci a případné s tím související škody vzniklé členovi Klubu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Stanovy. O změně Stanov jsou členové informováni prostřednictvím webových stránek Klubu na www.klubgenerali.cz a prostřednictvím klubového elektronického newsletteru.

Tyto Stanovy vstupují v platnost a účinnost dnem 1. dubna 2017 a nahrazují v plném rozsahu předchozí znění Stanov.

Stáhnout Stanovy Klubu Generali ve formátu PDF